Symposiumit ja forumit

Kansainvälisestä toiminnasta intoa harrastukseen

Pohjois-Ita­li­an Trentossa vi­li­si in­nok­kai­ta palo­kun­ta­har­ras­ta­jia, kun siel­lä 5.-8. tou­ko­kuu­ta 2016 jär­jes­tet­tiin palo­kun­ta­nuo­ril­le ja hei­dän oh­jaa­jil­leen suun­nat­tu jär­jes­tyk­ses­sään kol­mas­tois­ta CTIF Symposium.

Kah­den vuo­den vä­lein jär­jes­tet­tä­vä Symposium pi­det­tiin tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ita­li­as­sa; vuon­na 2014 se jär­jes­tet­tiin Lu­xem­bur­gis­sa. Uut­ta oli myös se, että ta­pah­tu­man pää­kie­li oli en­sim­mäis­tä ker­taa sak­san si­jaan eng­lan­ti. Yli kym­me­nes­tä Eu­roo­pan maas­ta yh­teen­sä yli sata palo­kun­ta­nuor­ta ko­koon­tui oh­jaa­jien­sa kans­sa kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta palo­kun­ta-ai­hei­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä ja ke­hit­te­le­mään uu­sia rat­kai­su­mal­le­ja ny­kyi­sil­le haas­teil­le eri mai­den suun­nit­te­le­mien työ­pa­jo­jen avul­la.

Vi­ral­li­seen oh­jel­maan kuu­lui per­jan­tain ava­jais­ti­lai­suus, jos­sa esi­tel­tiin työ­pa­jat; lau­an­tain työ­pa­jat; sekä Ita­li­an tele­vi­si­oon pää­ty­nyt seu­raa­van päi­vän yh­teen­veto­ti­lai­suus. Näi­den li­säk­si oh­jel­mas­sa oli mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa esi­mer­kik­si gril­laa­mi­sen ja ”olym­pi­a­lais­ten” muo­dos­sa.

Suo­mes­sa ta­pah­tu­maan on poik­keuk­sel­li­ses­ti käy­tän­tö­nä avoin haku, kun taas useis­sa muis­sa mais­sa Sym­po­siu­miin va­li­taan edus­ta­jat val­ta­kun­nal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa me­nes­ty­neis­tä palo­kun­nis­ta tai toi­mi­kun­tien edus­ta­jia. Suo­men edus­ta­jik­si voi­vat ha­kea kaik­ki 15-18 vuotiaat palo­kun­ta­ har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men. Suo­mea Sym­po­siu­miin läh­ti edus­ta­maan seit­se­män hen­gen ryh­mä, jo­hon kuu­lui kol­me nuor­ta, alus­ta­ja ja oh­jaa­jat. Suo­men de­le­gaa­ti­on jä­se­niä tuli kaik­ki­al­ta ym­pä­ri maa­ta.

Kehitysideoita toimintaan

Suo­men work­shop- aihe oli nuor­ten siir­ty­mi­nen hä­ly­tys­toi­min­taan ja se he­rät­ti pal­jon kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si so­pi­vas­ta ala­ikä­ra­jas­ta hä­ly­tyk­siin osal­lis­tu­mi­ses­sa. Useim­mat ai­kui­set oli­vat sitä miel­tä, että nuor­ten pi­täi­si pääs­tä pian hä­ly­tys­o­sas­toon siir­ty­mi­sen­sä jäl­keen osal­lis­tu­maan hä­ly­tyk­siin, jott­ei hei­dän mo­ti­vaa­ti­on­sa palo­kun­ta­toi­min­taa koh­taan hii­pui­si. Suu­rin osa nuo­ris­ta taas pää­tyi sii­hen tu­lok­seen, että muu­ta­man vuo­den odo­tus­aika siir­ty­mi­sen jäl­keen on vain hy­väs­tä, jot­ta nuo­ri eh­tii rau­has­sa val­mis­tau­tua tie­dol­li­ses­ti ja tai­dol­li­ses­ti hä­ly­tyk­siin sekä ke­rä­tä itse­var­muut­ta.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Voisikohan tällaista ajatusta soveltaa Suomessa?

On­han sel­vää, että nuo­re­na op­pi­mi­nen on etu, sil­lä nuo­re­na opi­tut tai­dot muut­tu­vat hel­pom­min ru­tii­nin­o­mai­sik­si kuin myö­hem­mäl­lä iäl­lä opi­tut tai­dot. On kui­ten­kin syy­tä ot­taa huo­mi­oon ko­li­kon kään­tö­puo­li eli mah­dol­li­set tur­val­li­suus­haas­teet. Kun­han tur­val­li­suus on kun­nos­sa, on syy­tä ai­na­kin har­ki­ta yhä nuo­rem­pien las­ten ot­ta­mis­ta mu­kaan palo­kun­ta­toi­min­taan edes jol­lain ta­val­la. Suo­mes­sa jo käy­tös­sä ole­vat päi­vä­koti­ryh­mien vie­rai­lu­päi­vät palo­a­se­mil­la ovat hyvä ensi­as­kel täs­sä asi­as­sa. Ei­vät­hän ny­kyi­set pik­ku­palo­mie­het ja –nai­set ja tu­le­vai­suu­den san­ka­rit muu­ten mal­ta odot­taa pää­se­mis­tään tosi­toi­miin.

Nuoret mukana vaikuttamassa

Kai­ken kaik­ki­aan Symposium oli erit­täin on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma, joka an­toi pal­jon uu­sia ide­oi­ta ja näkö­kul­mia palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mi­seen. On mer­kit­tä­vää, että tämä ta­pah­tu­ma an­toi nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den roh­ke­as­ti ja­kaa mie­li­pi­tei­tään ja oi­ke­as­ti vai­kut­taa toi­min­taan. Tär­kein­tä oli, että vii­mei­se­nä päi­vä­nä kaik­ki osal­lis­tu­jat läh­ti­vät Trentosta Sym­po­siu­min an­nis­ta tyy­ty­väi­si­nä sekä lois­ta­via aja­tuk­sia ja upei­ta ko­ke­muk­sia rik­kaam­pi­na ja­ka­maan nii­tä pa­ran­taak­seen mai­den­sa, Eu­roo­pan ja koko maa­il­man yh­teis­tä palo­kun­ta­toi­min­taa.

Kir­joit­ta­ja Erica Mar­te­lius on palo­kun­ta­nuo­ri ja toi­mi Suo­men work shop alus­ta­ja­na Ita­li­an CTIF sym­po­siu­mis­sa. Voit kat­soa Sym­po­siu­min pää­tös­ti­lai­suu­den Trenton tele­vi­si­on tal­len­tee­na tääl­tä.

CTIF Youth Symposium ja Youth Forum

CTIF:n nuorisokomissio järjestää kahden vuoden välein (parilliset vuodet) palokuntanuorten ohjaajille ja palokuntanuorille suunnattuja kansainvälisiä symposiumeja. Suomessa tapahtumiin on avoin haku. Seuraa siis SPEKin palokuntanuorisotoiminnan tiedotteita tai kysy lisätietoja komission jäseniltä (ks. yhteydenotto) tai SPEKin palokuntanuorisotyön ohjaajilta.

2016 Symposiumin raportti
2014 Symposiumin pöytäkirja
2012 Symposiumin pöytäkirja

Palokuntanuorisotyö on kansainvälistä! Euroopan alueella toiminnassa on mukana yli puoli miljoonaa nuorta. Tutustu lisää palokuntanuorisotyöhön

SPEKin palokuntanuorten sivuilla
CTIF:n nuorisokomission sivuilla.