Symposiumit ja forumit

Terveiset CTIF:n nuorisokomission kansainvälisestä tapaamisesta 2023!

CTIF:n nuorisokomission kansainvälinen symposium järjestettiin 18-21.5.2023, Fažanassa, Kroatiassa. Tapaamiseen osallistui komission jäsenten lisäksi kolme nuorta ja kaksi aikuista jokaisesta kymmenestä maasta.

Lähtö kohti kroatiaa oli aikaisin torstaiaamulla, ja silloin näimme toisemme ensi kertaa kasvotusten. Jännitystä ja väsymystä oli aistittavana, mutta lopulta matka sujui ongelmitta. Lensimme Zagrebiin ja siellä vastassa oli paikallinen miehistönkuljetusauto, joka kuljetti meidät Fažanan, pieneen Pulan kaupungin lähellä sijaitsevaan kylään.

Torstaina oli hyvin aikaa purkaa laukut ja tutustua majoitukseen ja lähellä sijaitseviin kauppoihin. Tänä vuonna ohjelman järjestäminen oli Suomen vastuulla, ja perjantaina kisailtiin ensimmäiset NouHätä-kilpailun maailmanmestaruuskilpailut. Kilpailun teema oli varautuminen ja poikkeusolot, kilpailussa oli tieto- ja taito-osuus. Suomalaisnuoret saivat osallistua tietokilpailuosuuteen, ja tämän lisäksi autettiin taitorastien järjestämisessä.

Kilpailun jälkeen kävelimme leirintäalueelta läheiseen satamaan ja sieltä menimme laivalla Brijuni-kansallispuistoon. Kansallispuistossa oli paljon nähtävää, muun muassa museo täynnä valokuvia, pieni tuliaiskauppa ja erittäin upeita maisemia. Saarta kiersi junabussi, joka kesti vajaan tunnin. Ajomatkan aikana nähtiin seeproja, vanhoja rakennelmia ja lisää kauniita maisemia. Kansallispuiston jälkeen syötiin illallista ja vietettiin aikaa muiden maiden nuorten ja aikuisten kanssa.

Lauantaina jaettiin perjantain kilpailun voittajille palkinnot ja kuunneltiin esitelmät jokaisesta osallistuvasta maasta. Me suomalaiset puhuimme muun muassa suomalaisista palokuntanuorten kursseista ja leireistä. Tämän tilaisuuden jälkeen saatiin jättää palokuntapuvut laukkuihin ja vaihtaa rennompiin vaatteisiin. Lähdettiin katsomaan noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaa tippukiviluolaa. Tämän jälkeen sai vapaasti kierrellä ja me suomalaisnuoret lähdettiin itävaltalaisten kyydissä tutkimaan Pulan kaupunkia. Käytiin katsomassa roomalaista amfiteatteria, jäätelöllä ja satamassa ihastelemassa veneitä.

Lauantaina vietettiin grillibileitä ja hyvästeltiin kaikki uudet ystävät. Lauantaina pakattiin myös laukut, koska herätys sunnuntaina oli jo ennen puoli neljää. Meillä oli aivan mahtava reissu, opimme paljon uutta ja saimme paljon uusia ystäviä. Tämä oli kokemus, joka varmasti pysyy mielessä lopun elämän.

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää, ja olemme kiitollisia, että saimme olla mukana tällaisessa tapahtumassa. Suosittelemme symposiumiin lähtemistä jokaiselle, jolle seikkailut ja palokunta ovat lähellä sydäntä.

Terveisin,

Fiona Sorja Malmin VPK
Akseli Järvinen Selänpään VPK
Onni-Kalle Mäntynen Nummelan VPK


sekä matkanjohtajat

Ilkka Taivassalo Leppävaaran VPK
Erika Lervik Malax Brandmannaförening


Kansainvälisestä toiminnasta intoa harrastukseen

Suo­mes­sa Symposiumiin on poik­keuk­sel­li­ses­ti käy­tän­tö­nä avoin haku, kun taas useis­sa muis­sa mais­sa edus­ta­jat va­li­taan val­ta­kun­nal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa me­nes­ty­neis­tä palo­kun­nis­ta tai toi­mi­kun­tien edus­ta­jia. Suo­men edus­ta­jik­si voi­vat ha­kea kaik­ki 15-18 vuotiaat palo­kun­ta­har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men. 

Symposiumissa yli sata palo­kun­ta­nuor­ta yli kym­me­nes­tä Eu­roo­pan maas­ta ko­koon­tuu oh­jaa­jien­sa kans­sa kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta palo­kun­ta-ai­hei­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä ja ke­hit­te­le­mään uu­sia rat­kai­su­mal­le­ja ny­kyi­sil­le haas­teil­le eri mai­den suun­nit­te­le­mien työ­pa­jo­jen avul­la.

Vi­ral­li­sen oh­jel­man lisäksi symposiumeissa on myös mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa esi­mer­kik­si gril­laa­mi­sen ja ”olym­pi­a­lais­ten” muo­dos­sa.

Pohjois-Ita­li­an Trentossa 2016 jär­jes­tetyssä Symposiumissa keskustelua herättivät mm. alaikäraja hälytystoimintaan osallistumiseksi ja pienten lasten palokuntatoiminta

Suo­men work­shop- aihe oli nuor­ten siir­ty­mi­nen hä­ly­tys­toi­min­taan. Se he­rät­ti pal­jon kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si so­pi­vas­ta ala­ikä­ra­jas­ta hä­ly­tyk­siin osal­lis­tu­mi­ses­sa. Useim­mat ai­kui­set oli­vat sitä miel­tä, että nuor­ten pi­täi­si pääs­tä pian hä­ly­tys­o­sas­toon siir­ty­mi­sen­sä jäl­keen osal­lis­tu­maan hä­ly­tyk­siin, jott­ei hei­dän mo­ti­vaa­ti­on­sa palo­kun­ta­toi­min­taa koh­taan hii­pui­si. Suu­rin osa nuo­ris­ta taas pää­tyi sii­hen tu­lok­seen, että muu­ta­man vuo­den odo­tus­aika siir­ty­mi­sen jäl­keen on vain hy­väs­tä, jot­ta nuo­ri eh­tii rau­has­sa val­mis­tau­tua tie­dol­li­ses­ti ja tai­dol­li­ses­ti hä­ly­tyk­siin sekä ke­rä­tä itse­var­muut­ta.

Mui­ta kä­si­tel­tä­viä ai­hei­ta oli­vat in­teg­raa­tio, palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn tu­le­vai­suus sekä lap­si­palo­kun­tien haas­teet. Mo­nia mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia nou­si esil­le.
Yksi asia, jota Suo­mes­sa voi­si vie­lä poh­tia enem­män on pien­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­ta. Mo­net Sym­po­siu­mis­sa edus­ta­neet maat ja­koi­vat po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia nuor­ten las­ten palo­kun­ta­toi­min­nas­ta. Jopa vii­si­vuo­ti­aat osal­lis­tu­vat jois­sain mais­sa har­joi­tuk­siin ja kil­pai­lui­hin käyt­tä­en ke­ven­net­tyä ka­lus­toa ja pien­tä ve­det­tä­vää ”palo­au­toa”.

Voisikohan tällaista ajatusta soveltaa Suomessa?

On­han sel­vää, että nuo­re­na op­pi­mi­nen on etu, sil­lä nuo­re­na opi­tut tai­dot muut­tu­vat hel­pom­min ru­tii­nin­o­mai­sik­si kuin myö­hem­mäl­lä iäl­lä opi­tut tai­dot. On kui­ten­kin syy­tä ot­taa huo­mi­oon ko­li­kon kään­tö­puo­li eli mah­dol­li­set tur­val­li­suus­haas­teet. Kun­han tur­val­li­suus on kun­nos­sa, on syy­tä ai­na­kin har­ki­ta yhä nuo­rem­pien las­ten ot­ta­mis­ta mu­kaan palo­kun­ta­toi­min­taan edes jol­lain ta­val­la. Suo­mes­sa jo käy­tös­sä ole­vat päi­vä­koti­ryh­mien vie­rai­lu­päi­vät palo­a­se­mil­la ovat hyvä ensi­as­kel täs­sä asi­as­sa. Ei­vät­hän ny­kyi­set pik­ku­palo­mie­het ja –nai­set ja tu­le­vai­suu­den san­ka­rit muu­ten mal­ta odot­taa pää­se­mis­tään tosi­toi­miin.

Nuoret mukana vaikuttamassa

Symposiumit antavat pal­jon uu­sia ide­oi­ta ja näkö­kul­mia palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn ke­hit­tä­mi­seen. On mer­kit­tä­vää, että tämä ta­pah­tu­ma an­taa nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den roh­ke­as­ti ja­kaa mie­li­pi­tei­tään ja oi­ke­as­ti vai­kut­taa toi­min­taan. Italian Trentosta vii­mei­se­nä päi­vä­nä kaik­ki osal­lis­tu­jat läh­ti­vät Sym­po­siu­min an­nis­ta tyy­ty­väi­si­nä sekä lois­ta­via aja­tuk­sia ja upei­ta ko­ke­muk­sia rik­kaam­pi­na ja­ka­maan nii­tä pa­ran­taak­seen mai­den­sa, Eu­roo­pan ja koko maa­il­man yh­teis­tä palo­kun­ta­toi­min­taa.

Kir­joit­ta­ja Erica Mar­te­lius on palo­kun­ta­nuo­ri ja toi­mi Suo­men workshop -alus­ta­ja­na Ita­li­an CTIF sym­po­siu­mis­sa. Voit kat­soa Sym­po­siu­min pää­tös­ti­lai­suu­den Trenton tele­vi­si­on tal­len­tee­na tääl­tä.

CTIF Youth Symposium ja Youth Forum

CTIF:n nuorisokomissio järjestää kahden vuoden välein (parilliset vuodet) palokuntanuorten ohjaajille ja palokuntanuorille suunnattuja kansainvälisiä symposiumeja. Suomessa tapahtumiin on avoin haku. Seuraa siis SPEKin palokuntanuorisotoiminnan tiedotteita tai kysy lisätietoja komission jäseniltä (ks. yhteystiedot) tai SPEKin palokuntanuorisotyön ohjaajilta.

2023 Symposiumin raportti

2019 Varhaisnuoriso-ohjaajien tapaamisen raportti

2018 Symposium raportti

2016 Symposiumin raportti

2014 Symposiumin pöytäkirja

2012 Symposiumin pöytäkirja


Palokuntanuorisotyö on kansainvälistä! Euroopan alueella toiminnassa on mukana yli puoli miljoonaa nuorta. Tutustu lisää palokuntanuorisotyöhön

Palokuntaan.fi -sivulla
CTIF:n nuorisokomission sivuilla.